Make your own free website on Tripod.com

historie papírny
holendr

Ruční papírna byla založena Janem mladším ze Žerotína, který vrchnostenskou papírnou rozšířil hospodářské podniky svého panství. První archivní zmínkou o papírně je smlouva z 25. března 1596. Provoz papírny nebyl zřejmě pro vrchnost příliš výnosný, neboť byla roku 1603 odprodána do soukromých rukou.

Za zmínku stojí rok 1680, ve kterém byla tehdejší majitelka Barbora Goettlicherová zaživa upálena v čarodějnických procesech, které tehdy probíhaly na panství Žerotínů. Toto období bylo literárně zpracováno v románu Kladivo na čarodějnice, který byl i úspěšně zfilmován.

Za celé období 17. století, během něhož nebyla papírna ve správě Žerotínů, se nepodařilo losinským výrobkům výrazněji prosadit v konkurenci blízkých výrobců, především šumperské papírny. Hlavní produkci té doby tvořily běžné psací, konceptní papíry a také lepenka.

Počátkem 18. století byla papírna odkoupena Žerotíny zpět a poté, co se v papírně vystřídalo 12 nájemců, byla roku 1778 prodána Ludvíkem Antonínem ze Žerotína znovu do soukromých rukou, v době, kdy po rozsáhlých investicích začala znovu prosperovat. Novým majitelem se stal Matyáš Werner, který využil rozšiřování monarchie a stal se výhradním c. k. dodavatelem papíru do Haliče. Tehdejší produkci tvořil hlavně papír kancelářský a konceptní, dále poštovní, imperiál regál, papír s harfeníkem a montanpapír. V papírně bylo zaměstnáno až 18 pracovníků.

Neuvážené hospodaření a odbytová krize způsobily roku 1835 vyhlášení konkursního řízení na losinskou papírnu. Jejím novým majitelem se stal největší věřitel, Štěpán Schmidt, textilní podnikatel.

Nástup moderních strojních papíren způsobil výrazný pokles výroby, pokles činil až 2/3 předchozí produkce.

ruční_lis

Koncem 70. let 19.století se začal využívat ruční papír díky svým vlastnostem jako filtrační hmota ve farmacii, chemii a potravinářství. V této oblasti dosáhly losinské výrobky světového uznání v odborném tisku i na mezinárodních výstavách (1881 zlatá medaile z Melbourne, 1913 zlatá medaile z Vídně).

Ve dvacátých a třicátých letech našeho století došlo k renesanci výroby ručního papíru. Oblibu získaly i psací papíry a akvarelové papíry a kartony. V té době se již jednalo o ojedinělou výrobu a od roku 1933 i poslední v Československu. Nabídku v té době tvořily psací papíry, obálky, akvarelové papíry, dárkové kazety s dopisním papírem.

Po skončení 2.světové války byla papírna kofiskována a roku 1949 začleněna do Olšanských papíren n.p. Roku 1952 vyrobilo 38 zaměstnanců 40 tun papírů a filtrační hmoty.
Roku 1974 byla losinská papírna zařazena na seznam státních kulturních památek I.kategorie. Roku 1987 byla v areálu papírny pro veřejnost otevřena papírenská muzejní expozice. V současné době je papírna i muzeum provozována jako součást akciové společnosti Olšanské papírny a.s.


Zpět na hlavní stránku


Ruční papírna, 788 15 Velké Losiny, okres Šumperk, tel. 0649-238 433
© 2001 Olšanské papírny a.s.